سازمان های چابک

سازمان های چابک سازمان های چابک از دید تحقیقات مؤسسه آمریکایی را در متن زیر دنبال بفرمایید:       تحقیقات مؤسسه‌ی مدیریت پروژه آمریکا نشان می‌دهد سازمان‌های چابک در ۶۵ درصد از موارد پروژه‌های خود را به‌موقع به پایان می‌رسانند (در مقایسه با ۴۰ درصد برای شرکت‌های غیر چابک). …