مستندات ایزو 15189

مستندات ایزو 15189 موارد ذیل به عنوان مستندات ایزو 15189 ضروری است: آماده سازی مستندات مرتبط با : الزامات مديريتي سازمان و مديريت سيستم مديريت كيفيت كنترل مدارك بازنگري قراردادها آزمايش توسط آزمايشگاه هاي ارجاع تداركات و خدمات برون سازماني خدمات مشاوره اي حل و فصل شكايات شناسايي و كنترل عدم انطباق …