آیا می توان از شایعات سازمانی استفاده مثبت کرد؟

آیا می توان از شایعات سازمانی استفاده مثبت کرد؟       مدیریت آگاهانه و شکل‌دهی مناسب به شایعات می‌تواند آنها را در راستای اهداف سازمان قرار دهد،سرعت انتقال اطلاعات در کانال شایعه ‌پراکنی بالاتر از کانال رسمی است، در مواردی که انتقال اطلاعات نیازمند سرعت بالایی است، این کانال …