وظایف مسئولین آموزش

وظایف مسئولین آموزش همانطور که در مطالب قبلی عنوان شد مسئولیت های آموزشی را خط مشی های ارائه شده مشخص می کند ولی معمولا در سازمان های بزرگ مسئولیت برنامه های آموزشی رسمی به عهده مدیر آموزش است که این وظیفه با همکاری مدیران و سرپرستان اجرایی به انجام می …