نقش ها و مسئولیت ها ی امنیت اطلاعات

نقش ها و مسئولیت ها ی امنیت اطلاعات : نقش‌ها و مسئولیت‌های امنیتی کارکنان، پیمانکاران و کاربران شخص سوم شامل الزامات زیر عمل می‌کند. الفـ) مطابق با خط مشی‌های امنیت اطلاعات شرکت پیاده سازی شده و عمل می‌نماید. ب) از دارایی‌ها در برابر دسترسی‌های غیر مجاز،افشا، تغییر، تخریب یا دخالت …