مسؤليت اجتماعي سازمان‌ها

مسؤليت اجتماعي سازمان‌ها در اين متن اطلاعاتي در رابطه با مسؤليت اجتماعي سازمان‌ها ارائه شده است: ايزو 26000 يك راهنماي استاندارد داوطلبانه تدوين شده از سوي سازمان بين‌المللي استانداردها در خصوص مسؤليت اجتماعي سازمان‌هاست. اين استاندارد نه فقط كمپاني‌ها، بلكه انواع سازمان‌ها، صرف‌نظر از فعاليت، اندازه و موقعيت‌ آن‌ها، نيز، …