فرق ماده مرجع RM با ماده مرجع گواهی شده CRM چیست؟

فرق ماده مرجع RM با ماده مرجع گواهی شده CRM چیست؟ فرق ماده مرجع RM با ماده مرجع گواهی شده CRM چیست؟با ما همراه باشید:     ماده مرجع Reference Material RM ماده یا جسمی که یک یا چند ویژگی ارزشی آن چنان همگن و تثبیت شده اند، که می …