مدیر محصول ، برنامه و پروژه

مدیر محصول ، مدیر برنامه و مدیر پروژه در بسیاری از کسب و کارها برای رسیدگی به هر مورد سمتی مشخص تعریف شده است. درک صحیح نقاط تمایز هر کدام از پست های مدیریتی نام برده، منتج به اداره ی هرچه بهتر کسب و کار و تصمیم گیری های اصولی …

وظایف کلیدی یک مدیر پروژه

وظایف کلیدی یک مدیر پروژه     یک تیم کارا ایجاد کنید پروژه های عظیم توسط تیمهای توانمند انجام میشوند. وظیفه شما استخدام بهترین افراد ممکن برای تیم پروژه تان است. اطمینان حاصل کنید که مهارتهای آنان مکمل یکدیگر است، در این صورت همه تجربیان و مهارتهای مورد نیاز انجام …