مدیر پرده نشین یا منزوی

مدیر پرده نشین یا منزوی متن زیر در مورد  مدیر پرده نشین یا منزوی مطالبی مختصر ارائه می نماید که می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   ویژگی ها: ۱.احساس می کند که برقراری روابط دوستانه میان وی و همکاران بامقتضیات مدیریت منافات دارد. ۲.حجابی میان خود و همکاران می …