مدیر محصول ، برنامه و پروژه

مدیر محصول ، مدیر برنامه و مدیر پروژه در بسیاری از کسب و کارها برای رسیدگی به هر مورد سمتی مشخص تعریف شده است. درک صحیح نقاط تمایز هر کدام از پست های مدیریتی نام برده، منتج به اداره ی هرچه بهتر کسب و کار و تصمیم گیری های اصولی …