یک روز با یک مدیر عامل نمونه

یک روز با یک مدیر عامل نمونه     نظر شما به نظر شما مدیر عامل یک شرکت موفق در مقیاس شرکت های بزرگ و برتر، در یک روز کاری خود چه کارهایی را انجام می دهد؟بارها کنجکاو بودم تا از نزدیک در کنار یک مدیرعامل موفق دقیقه به دقیقه …