خودارزیابی

ارزیابی میزان تمایل درونی به رهبری     مهارت های رهبری داشتن مهارتهای رهبری برای مدیری عالی بودن در عصر امروز از ضروریات است،و نمی توان مدیری را بدون توانایی رهبری کردن و مهارتهای رهبری تصور کرد.   انگیزه بخشیدن به دیگران درست است که رهبران چشم انداز و جهت را …