مدیر خوبی باشیم

چطور مدیر خوبی باشیم چطور مدیر خوبی باشیم تا در کارها و اهدافمان موفق باشیم: بخش نخست اهل عمل باشید: الگوی خوبی برای تیم کاریتان باشید، هیچ گاه کارها و اقداماتی که خودتان از انجام آن ها سر باز می زنید را از تیم و پرسنلتان نخواهید، اگر خودتان تا …