مدیریت بد

  مدیریت بد مدیریت بد یا طراحی بد؟ حکایت غفلت از قوهای سیاه! هواپیمای اوکراینی سقوط کرد و یک خطای انسانی منجر به یک فاجعه انسانی شد! مسئله به همین سادگی بود! خطایی که اتفاق افتاد چه بود؟ اینکه نظامیان با سیستم پروازهای مسافرتی (هر اسمی که دارد مهم نیست) …

مدیر بد و محیط کار سمی

5 روش کاربردی برای مقابله با مدیر بد و محیط کار سمی ◊تجربۀ داشتن مدیر بد بسیار ناخوشایند است،شاید شما هم در محیطی کار کرده‌اید که مدیر آن با افراد زیردستِ خود رفتار بسیار بدی داشته،آنها را تحقیر می‌کرده،به‌آسانی عصبانی می‌شده و دادوفریاد به راه می‌انداخته است یا بدتر از …