برخورد با مدیر بد اخلاق

برخورد با مدیر بد اخلاق       افرادی که در محل کار به قلدری می پردازند، احتمالاً همان هایی هستند که در مدرسه این کار را با همکلاسی هایشان می کردند این افراد نیاز به فشار آوردن به دیگران دارند تا بتوانند از آن ها در جهت منافع خود …