مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع (Total Quality Management): TQM تعریف اصلی مدیریت کیفیت جامع (TQM) یک رویکرد مدیریت را برای موفقیت درازمدت از طریق رضایت مشتری توصیف می کند. در یک رویکرد TQM همه اعضای یک سازمان در بهبود فرایندها، محصولات، خدمات و فرهنگی که در آن کار می کنند، شرکت می …

مديريت كيفيت جامع (TQM)

مديريت كيفيت جامع (TQM): مديريت كيفيت جامع (TQM) را ميتوان بعنوان يك فرهنگ مديريتي كه بطور مداوم در حال تكامل است تعريف نمود. اين رويكرد شامل : ارزشها (Values) تكنيك‌ها (Techniques) متدولوژي‌ها (Methodologies) و ابزارهائي (Tools) است كه هدف آنها : افزايش رضايت مشتريان بهبود مستمر ازطريق مشاركت عمومي كاركنان و كاهش …