هولاکراسی

هولاکراسی     یک تعریف کلی و عام هولاکراسی یک روش مدیریت غیرمتمرکز و سیستمی نوین برای اداره سازمان است که در آن اقتدار و اختیار تصمیم گیری در طول یک سلسله تیم های خودسازماندهی شده توزیع می شود. مفاهیم هولاکراسی -در واقع هولاکراسی یک فناوری اجتماعی جدید برای راهبری …