مدیریت زنجیره‌ تأمین

مدیریت زنجیره‌ تأمین متن زیر مواردی را در مورد مدیریت زنجیره‌ تأمین ارائه می نماید: یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست‌محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرایندهای توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت …