مدیریت را کی، کجا، چطور یاد گرفته اید؟

مدیریت را کی، کجا، چطور یاد گرفته اید؟ چند ترمی است که از دانشجویان می خواهم اگر با کسی برخورد کردند که از دید آنها مدیر موفقی است این سئوال را از او بپرسند و پاسخ هائی که می شنوند را در کلاس طرح و بحث کنند. بعضی از این …