مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱ 

 مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱  مدیریت دارایی های فیزیکی براساس استاندارد ایزو 55001 ، به شرح ذیل می باشد : استفاده بهینه ایجاد حداکثر ارزش از دارایی های سازمان اعم از دارایی‌های فیزیکی یا ناملموس و مالی یا غیر مالی دغدغه  مدیران سازمان‌هااست. استاندارد بین المللی …