مدیریت تعارض در سازمان

مدیریت تعارض در سازمان مدیریت تعارض در سازمان را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ♦ در جهان در حال توسعه، بیش از ۵۰ درصد از وقت مدیران، صرف حل تضاد می شود. در حالت کلی، دو نوع تضاد وجود دارد: تضاد منطقی (Functional Conflict) : ♦ تضاد منطقی، اختلاف سالم …