مدیریت بر مبنای هدف (MBO)

  مدیریت بر مبنای هدف (MBO) در ادامه با مدیریت بر مبنای هدف (MBO) اشنا میشوید : مدیریت بر مبنای هدف (MBO) : سال ۱۹۶۸ ادوین لاک بیان نمود انگیزه افراد برای انجام یک کار با تمایلشان برای دستیابی با یک هدف رابطه مستقیم دارد. داستان مجسمه سازی به نام …