کمتر مدیریت کنید،بیشتر رهبری کنید

کمتر مدیریت کنید،بیشتر رهبری کنید کمتر مدیریت کنید،بیشتر رهبری کنید   جک ولش بسیاری از صاحب نظران، “جک ولش” را بزرگترین و موفق ترین مدیر عامل قرن بیستم میدانند. توصیه های او خطاب به مدیران و رهبران، توصیه هایی ناب و ارزشمند و برآمده از تجارب کم نظیری است که …