مدیریت بازار

مدیریت بازار مدیریت بازار عبارت است: از تجزیه و تحلیل عوامل بازار و برنامه ریزی و کنترل طرح هایی که با هدف کسب سطح مطلوبی از معاملات در بازار مورد نظر اجرا می شود . دستیابی به این هدف مستلزم تجزیه و تحلیل منظم و مستمر عوامل موثر در بازار …

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی چیست؟ مدیریت بازاریابی چیست؟با ما در متن زیر همراه بمانید: تصور عمومی از مدیریت بازاریابی، تلاش برای یافتن مشتریان کافی برای محصولات فعلی شرکت می باشد،اما این نوع نگاه بسیار محدود است،در هر مقطع زمانی، یک شرکت ممکن است یا با فقدان تقاضا یا تقاضای کافی بی قاعده …