در مدیریت انسان‌ها، آسان‌گیری راحت‌تر از سخت‌گیری‌‌ست

در مدیریت انسان‌ها، آسان‌گیری راحت‌تر از سخت‌گیری‌‌ست   عملکرد مثبت کارکنانتان اگر از عملکرد مثبت کارکنانتان اطمینان ندارید، بهتر است که نظارت و هدایت خود را بیشتر کنید. زیرا اگر دریابید که کارکنانتان از آنچه می‌پنداشتید بهتر عمل می‌کنند، و بر آن‌ها آسان‌تر بگیرید، دوستتان خواهند داشت. همچنین کمک خواهند …