فیل سفید

فیل سفید       در حکایتی از گذشته معروف است که پادشاه یک کشور به پادشاه یک کشور دیگر یک فیل سفید هدیه می‌دهد، پادشاه هزینه‌های زیادی را صرف نگهداری و خوراک این فیل سفید می‌کرد، نسل‌های مختلف بدون آن‌که بدانند این فیل سفید به چه درد می‌خورد هزینه‌های …