مدیریت راهبردی (استرراتژیک)و مکاتب آن

مدیریت راهبردی (استرراتژیک)و مکاتب آن مدیریت راهبردی (استرراتژیک)و مکاتب آن :دردو دهه ی اخیر نگرشی تازه ای در قلمرو ی مدیریت مطرح شده است که جایگزین تدبیری نسبتا قدیمی تحت عنوان طرح ریزی استراتژیک گردیده و در موضوعات درسی دانشگاهی نیز جایگزین موضوع سیاست بازرگانی شده است . این نگرش …