آموزش و توسعه کارکنان

نقش مدیران در آموزش و توسعه کارکنان نقش مدیران در آموزش و توسعه کارکنان را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   آموزش باید منجر به تغییر رفتار شود تا آن را اثربخش بدانیم برای اثربخش کردن آموزش ضروری است مدیران مستقیم را بیش از پیش در این فرایند، …