اشتباهات کاری

اجازه ندهید اشتباهات کاری، شادی را از شما بگیرند! یکی از واقعیت‌های غیر قابل انکار که باعث کمتر شدن احساس شادی در محل کار می‌شود، اشتباهات کاری است،واقعیت آن است که هیچ کدام از ما مصون از اشتباه کردن نیستیم و امکان اتخاذ تصمیمات نادرست و اقدامات اشتباه از طرف …