مدیران موثر چگونه رفتار می کنند

مدیران موثر چگونه رفتار می کنند مدیران مؤثر مدیران موثر این را بخوبی درک و آموخته اند که چطور با ارتباطات موثر بر دیگران اثر بگذارند و آنها را در جهت درست انجام دادن کارها تحت تاثیر قرار داده و بر آنها نفوذ داشته باشند. این نفوذ که از آن …