مدیران ریزبین و وسواسی

چگونه مدیران ریزبین و وسواسی خلاقیت را در سازمان خود می کشند؟ خلاقیت کلیدی جزئی در موفقیت، رونق و رشد سازمان به حساب می آید. متاسفانه برخی از مدیران ریز بین، وسواسی و متزلزل سازمان خود و خلاقیت روح آن را می کشند حتی بدون آنکه از این موضوع آگاهی …