چرا مدیران ایرانی با افراد متملق همکاری می‌کنند؟

چرا مدیران ایرانی با افراد متملق همکاری می‌کنند؟ ♦ در مطلبی که «تابناک» با نام «چرا مدیران ایرانی افراد ضعیف و متملق را برای همکاری برمی‌گزیند؟» در معرض نظر و اندیشه مخاطبان گذارد، مخاطبان مسائل بسیاری را مطرح کردند؛ مطالبی که برخی از آنها برای نخستین بار مطرح می‌شد و …