مديريت كارگريزي

مديريت كارگريزي متن زیر در مورد مديريت كارگريزي مطلبی را ارئه مینماید:     یکی از روش های نظارت و از بین بردن “کارگریزی” ياطفره روی و غفلت از کارتقسیم قدرت و اجازه دادن به کارکنان برای تصمیم گیری بر اساس سطح مسئولیت و وظيفه اداری کارکنان است. مشارکت در …