هشت جمله مديران موفق

هشت جمله مديران موفق       ۱.من کاملا به تو اعتماد دارم هیچ چیز بیشتر از عدم اعتماد و باور مدیر به قابلیت های یک کارمند نمی تواند انگیزه را در او از بین ببرد، به گفته تئودور روزولت، بهترین رهبر شخصی است که آنقدر از قوه تشخیص برخوردار …