مديران برتر دنیا ١٦ویژگی دارند

مديران برتر دنیا ١٦ویژگی دارند مديران برتر دنیا ١٦ویژگی دارند که در متن زیر مشاهده می کنید؛ 16 ویژگی زیر را در مدیران برتر مشاهده می کنید؛ ١- مايل به کسب موفقيت ٢- ظاهری مرتب و آراسته ٣- غرور شغلی ٤- مهارت در ارتباطات ٥- صداقت و صراحت ٦- داشتن …