مدل EMV

مدل EMV مدل EMV را در متن زیر دنبال بفرمایید:     ارزش پولی مورد انتظار ریسک یا EMV یکی از تکنیکهای مدیریت ریسک است که جهت کمی نمودن تجزیه و تحلیل های ریسک و مقایسه پروژه ها از نظر ریسک استفاده می شود. مدل EMV یکی از تکنیک های …