شناسایی استعداد با مدل SIGN

شناسایی استعداد با مدل SIGN شناسایی استعداد با مدل SIGN و آشنایی با این مدل متن ذیل را دنبال بفرمایید: موفقیت Success: اینکه فرد در چه زمینه هایی موفقیت بیشتری کسب کرده است. علاقه Interest: اینکه علاقه مندی فرد در چه زمینه هایی است. رشد Growth: اینکه فرد در چه …