متدولوژی های بهبود

متدولوژی های بهبود: شش سیگما: بهتر از قبل از انجام 6 سیگما روی فرایندها، TQM انجام شود. شش سیگما به معنای متوسط کیفیت است که در تلاش برای بهبود مطرح می شود. روشی نظام مند و داده گراست که برای حذف اشکالات و ایرادات در داده های آماری از تولید …