مدل های مدیریت منابع انسانی

 مدل های مدیریت منابع انسانی انواع مدل های مدیریت منابع انسانی عبارتند از: مدل خود محوری: این مدل بر حفظ تجانس گروه ها تمرکز می کند تا بتواند موجب تضمین عملکرد و بهبود آن شود. مزایای این مدل عبارتند از: گسترش فرهنگ سازمانی منسجم و یکپارچه هماهنگی و یکدستی میان …