مدل ذهنی برنده

مدل ذهنی برنده       افرادی که مدل ذهنی برنده دارند نسبت به خودشان و اطرافیان‌شان احساس خوب و مثبتی دارند. زندگی را زیبا و دوست‌داشتنی، یک فرصت و هدیه الهی می‌دانند و با همین نگرش افرادی مثبت‌اندیش هستند آدم‌ها‌ی برنده سعی می‌کنند خودشان خوب زندگی کنند و در …