مدل برنامه ریزی استراتژیک SWOT

مدل برنامه ریزی استراتژیک SWOT با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی EFE (جهت شناسايی عوامل اقتصادی، تکنولوژيکی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE (جهت ارزيابی عوامل داخلی در مقايسه با رقبا ، نقاط قوت و ضعف سازمان) به کمک خبرگان اين عوامل در حاشيه ماتريس …