چه زمانی از SWOT استفاده کنیم؟

چه زمانی از SWOT استفاده کنیم؟ موارد اصلی کاربرد تحلیل SWOT این 3 مورد می‌باشند: در ابتدای طراحی کمپین‌های بازاریابی اتخاذ سیاست‌های کاری متفاوت در کسب و کارتان کشف موقعیت‌های مناسب برای اعمال تغییرات در شرکت 2 نکته در تحلیل SWOT 1) آندرو چارژ، مدیر عامل شرکت Money Crashers در …

ماتریس SWOT چیست؟

ماتریس SWOT چیست؟ ماتریس SWOT یا مدل خط و مشی هاروارد، ابزار تحلیلی بسیار کارآمدی است که برای شناسایی محیط بیرونی و درونی سازمان به کار برده می شود. از این ماتریس در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی به منظور شناخت محیط سازمان استفاده می شود. ماتریس SWOT از …

مدل برنامه ریزی استراتژیک SWOT

مدل برنامه ریزی استراتژیک SWOT با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی EFE (جهت شناسايی عوامل اقتصادی، تکنولوژيکی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE (جهت ارزيابی عوامل داخلی در مقايسه با رقبا ، نقاط قوت و ضعف سازمان) به کمک خبرگان اين عوامل در حاشيه ماتريس …