مدل مدیریت‌ جانشین‌ پروری کیم

مدل مدیریت‌ جانشین‌ پروری کیم مدل مدیریت‌ جانشین‌ پروری کیم با ما در متن زیر همراه باشید:   پرکاربردترین مدل‌های مدیریت جانشین پروری عبارتند از: ستاره ۷ نقطه‌ای راث ول، مسیر ارتقای رهبری کاران و خزانه تسریع بایهام،مدل مدیریت جانشین پروری کیم مدیریت جانشین پروری را با ترکیبی از ۳ …