مدلهاي سرآمدي

مدلهاي سرآمدي مدلهاي سرآمدي (تعالي) كسب و كار، پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است، چه اهداف و مفاهيمي را دنبال ميكند و معيارهايي كه بر رفتار آن حاكم هستند، چيست؟ امروزه اكثر كشورهاي دنيا با تكيه بر اين مدلها، جوايزي را در سطح ملي و …