افزایش سود و راندمان

راهی رایگان و اثربخش برای افزایش سود و راندمان پیگمالیون؛ “تفاوت یک «بانو» و «دختر خدمتکار» در رفتار آنها نیست؛ در این است که چگونه با آنها رفتار می شود. من برای پروفسور یک خدمتکار هستم چون او با من مثل یک خدمتکار رفتار می کند ولی می توانم برای …