چرا نظر مخالف در محیط کار مفید است؟

چرا نظر مخالف در محیط کار مفید است؟ چرا نظر مخالف در محیط کار مفید است؟با ما همراه بمانید: ♦ داشتن اختلاف‌نظر بخش اجتناب‌ناپذیر، طبیعی و سالم ایجاد رابطه با دیگران است، هیچ محیط کاری که بدون تعارض و اختلاف‌نظر باشد وجود ندارد. شاید رویای کار کردن در یک مدینه‌فاضله …