درگیری شغلی

افزایش درگیری شغلی متن زیر در مورد درگیری شغلی در سازمان ارائه می نماید:   قسمت بعدی ۱۰- یک محیط کاریِ بدون ترس ایجاد کنید: -بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها در محیط‌های عملکرد-محورفعالیت می‌کنند -این نوع محیط‌ها زمینه را برای رشد ترس و بی‌ثباتی فراهم می‌کنند، بنابراین ثابت نگه داشتن …

پنج بعد سلامت روان

پنج بعد سلامت روان     پنج بعد سلامت روان شامل موارد زیر می باشد: 1) خودپذیری 2) روابط مثبت با دیگران 3) خودمختاری 4) تسلط بر محیط 5) مقصود در زندگى کسانی که سطح بالایی از این پنج ویژگی را دارند: -از نگرش مثبت به خود برخوردارند، جنبه های …