مدیریت فروش

اصول مهم و اساسی در مدیریت فروش قسمت بعدی ◊مدیر فروش همچنین یک هدایتگر است، یعنی باید اهداف و ماموریتها را تعیین و اصلاح نموده و همکاران را متناسب با اهداف اجرایی خود گزینش و راهبری کند. مدیریت فروش از دو شاخه اصلی تشکیل شده‌است: فروش ستادی ◊شامل کلیه مراحل …