کشف مسیری که به خلاقیت می انجامد

کشف مسیری که به خلاقیت می انجامد     ارتباط با کارکنان آیا شما به خاطر اینکه کارکنان تان ایده های جدید ارائه نمیدهند ناامید هستید؟وقتی شما از کارکنان تان می خواهید پیشنهاد ارائه دهند، آیا آنها فقط می نشینند و به شما خیره می شوند؟واقعیت این است که شما …