محیط برون سازمانی(محیط اقتصادی)

 محیط برون سازمانی(محیط اقتصادی) اثر شرایط اقتصادی جامعه در مدیریت منابع انسانی از شرایط محیطی،قابل لمس و درک تر است زیرا زندگی روزمره کارکنان سازمان ها و امرار معاش خانواده هایشان تحت تاثیر مستقیم این شرایط است. نرخ بیکاری نرخ بیکاری و عدم اشتغال،به طور مستقیم در هر 4 حوزه …